اتکایی
هر شرکت بیمه به دو دلیل استفاده از عملیات اتکایی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. اول به‌عنوان جایگزینی برای سرمایه شرکت و دوم سازوکاری در راستای کاهش هرگونه نوسان در نتایج و عملکرد مالی شرکت.
مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره یک شرکت بزرگ، پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی و یا ساختمان‌های بزرگ مسکونی و تجاری توسط چندین شرکت بیمه‌گر مستقیم بیمه شده که هرکدام پوشش اتکایی را از چندین بیمه‌گر اتکایی دیگر خریداری می‌کنند. همین بیمه گران اتکایی برای خود پوشش اتکایی تهیه می‌کنند که به‌عنوان اتکایی مجدد شناخته می‌شود. خسارت‌های بسیار بزرگ در دنیا با استفاده از این زنجیره درهم‌تنیده قراردادها پرداخت و شرکت‌ها به حیات مالی خود ادامه می‌دهند.
مؤسسات رتبه‌بندی در دنیا راهنمایی برای هر نهادی هستند تا توانایی پرداخت خسارت توسط بیمه گران مستقیم و بیمه گران اتکایی آنها را ارزیابی کند. در سال‌های اخیر در هرکدام از حلقه‌های این زنجیره پوشش اتکایی، استفاده از ظرفیت اوراق مرتبط مالی و حوزه بازار سرمایه موردتوجه قرار گرفته است.