معاونان بیمه تجارت‌نو
سید کاظم ملکوتی
معاونت فنی
ابراهیم غلامی
معاونت توسعه سازمانی
ابوطالب قره چماقلو
معاونت توسعه بازار و شبکه فروش
مسعود محمدی
معاونت مالی و اقتصادی
داود کریمی
معاونت توسعه و نوآوری