معاونان بیمه تجارت‌نو
سید کاظم ملکوتی
معاون فنی
ابراهیم غلامی
معاون توسعه سازمانی
ابوطالب قره چماقلو
معاون توسعه بازار و شبکه فروش
مسعود محمدی
معاون مالی و اقتصادی
داود کریمی
رئیس مرکز توسعه و نوآوری
ریحانه جناتی کاشانی
مشاور عالی و رئیس سازمان فروش بیمه‌های زندگی