ویدئوهای بازدید رئیس‌کل محترم بیمه مرکزی از شرکت بیمه تجارت‌نو
بخش اول سخنرانی ریاست‌کل بیمه مرکزی

بخش دوم سخنرانی ریاست‌کل بیمه مرکزی

بخش سوم سخنرانی ریاست‌کل بیمه مرکزی

بخش چهارم سخنرانی ریاست‌کل بیمه مرکزی

بخش پنجم سخنرانی ریاست‌کل بیمه مرکزی

بخش ششم سخنرانی ریاست‌کل بیمه مرکزی

بخش هفتم سخنرانی ریاست‌کل بیمه مرکزی

بخش هشتم سخنرانی ریاست‌کل بیمه مرکزی