Image

رديف

نام كتاب

مؤلف/مترجم

1

ابعاد محاسبه گري بيمه عمر

دكتر عليرضا دقيقي اصلي ولي اله نظمي شرامين

2

اخلاق حرفه اي بيمه براي دنياي اخلاقي تر

دكتر نادر مظلومي-محمد صادق زارع-ريحانه عظيمي

3

ارزيابي ريسك بيماري ها در بيمه هاي زندگي (1)

دكتر محمد رضا خوشاوي

4

ارزيابي ريسك بيماري ها در بيمه هاي زندگي (2)

دكتر محمد رضا خوشاوي

5

ارزيابي ريسك بيماري ها در بيمه هاي زندگي (3)

دكتر محمد رضا خوشاوي

6

ارزيابي ريسك بيماري ها در بيمه هاي زندگي (4)

دكتر محمد رضا خوشاوي

7

آشنايي با صنعت بيمه

حسن رضا عباسيان فر

8

اصول بنيادي بيمه

دكترابراهيم عباسي

9

اصول بيمه (1)- قوانين و مقررات بيمه اي

دكتر غدير مهدوي

10

اصول بيمه (2)- بيمه های اموال و مسئوليت

دكتر آتوسا گودرزي

11

 اصول بيمه (3)- فرايند صدور بيمه نامه 

دكتر آتوسا گودرزي دكتر رضا افقي

12

اصول بيمه (4)- شيوه بررسي ادعاي خسارت بيمه اي

مترجم:دكتر رضا افقي

13

اصول بيمه (5)- بيمه هاي اتومبيل

دكتر رضا افقي

14

اصول بيمه (6)- انواع پوشش هاي بيمه اي منازل مسكوني

دكتر آتوسا گودرزي-دكتر غدير مهدوي

15

اصول بيمه (8)- بسته بيمه هاي تجاري

آرزو علايي و دكتر آتوسا گودرزي

16

اصول ده گانه مديريت ريسك

محمود سبزي- حسين رستمي

17

اصول ودستورالعمل كلي بازديد اوليه بازديد ايمني-چاپ دوم

علي اكبر پارسا

18

اقتصاد بيمه اموال و مسئوليت

دكتررضاافقي-اميريوسفيان پور

19

اقتصاد خرد بيمه

دکتر علی سوری

20

بازاريابي بيمه

پری ميرزايی

21

بازرسي در محل و خارج از محل

رحيم مصدق-علي جعفري

22

بررسي واسطه گري بيمه اي

عذرا دادرس جوان

23

برنامه ريزي بازنشستگي"برنامه آزادسازی مالی"

محمود سبزي معصومه مختاري

24

بيمه اتكايي

ترجمه هادي دستباز

25

بيمه اعتباري تجاري

محمد رضا فرض اللهي-حميد تقي لو

26

بيمه براي قشر هاي كم درآمد

دكتر جواد فرشباف ماهريان

27

بيمه عمر در آسيا : چشم انداز ده سال آينده

دكتر سعيد صحت - مريم زرندي

28

بيمه هاي اشخاص

سيد محمد حسيني پور

29

بيمه هاي مهندسي

هادي و کسري دست باز

30

بيمه و برق

پوريا احمد نجم آبادي

31

بيمه های عمر و ساير بيمه های اشخاص

دكتر جانعلي محمود صالحي

32

پرسش و پاسخ جامع بيمه اي "کتاب اول" - جلد اول -چاپ چهارم

آيت كريمي

33

پرسش و پاسخ جامع بيمه اي "كتاب اول" جلد دوم-چاپ چهارم

آيت كريمي

34

پرسش و پاسخ جامع بيمه اي" كتاب دوم "– جلد اول

آيت كريمي

35

پرسش و پاسخ جامع بيمه اي "کتاب دوم" - جلد دوم

آيت كريمي

36

تئوري سود و احتمالات زندگي و كاربردهاي آن در مستمري ها

دكتر غدير مهدوي حجت شفيعي ديزج مهرنوش ريسمانكارزاده

37

تحليل اقتصادي خدمات درمان(2)- ارزیابی اقتصادی  در بخش خدمات درمان

مسلم بمان پور گراشي

38

تحليل اقتصادي خدمات درمان(1)- بازارهاي خدمات درمان

مسلم بمان پور گراشي

39

چكيده مقالات و پژوهش هاي بيمه اي سال 1389

پژوهشكده بيمه

40

حاكميت شركتي بخش بيمه و مديريت ريسك

رامين رشيدي - نرگس مهدي پور

41

حسابداري تعهدي بيمه

مرتضي حسني عقدا - وينا ترجمان

42

حسابداري شركتهاي بيمه

سيد محمد آسوده

43

حسابداری بيمه های اتکايي

خسرو صبری دشتی

44

حسابداری شرکتهای بيمه

معصوم ضميری- فرامرز روحانی

45

حقوق بيمه اشخاص (حوادث و درمان)

رحيم هادي پور

46

حقوق بيمه هوايي

رحیمه ماحوزی

47

حمايت از مصرف كننده بيمه

نسرين شرافت

48

حمايت هاي دولتي از بيمه هاي كشاورزي

محمود سبزي معصومه مختاري   طيبه سبزي

49

دانشنامه بيمه   جلد اول(آ-ث)

پژوهشكده بيمه

50

دانشنامه بيمه   جلد دوم(ج-ی)

پژوهشكده بيمه

51

دعاوي خسارت بيمه صدمات شخصي در تصادفات خودرو(نحوه محاسبه و تعيين خسارت)

شهرام امين زاده

52

روان شناسي ريسك

رضا وفايي يگانه مريم آقانصيري

53

روش هاي آمار و احتمال در علوم اكچوئري

جعفر خضري خالد حسيني

54

روش هاي قيمت گذاري مبتني بر بازار در بيمه هاي عمر و بازنشستگي

امير ملكي نژاد

55

رياضيات مالي و اكچوئري

جعفر خضري محمد دنان عليرضا دفتري

56

ريسك و جامعه

صالح كاشاني محمدي

57

ريسك و ورشكستگي در بيمه

محمد كريمي خرمي- سعيد قاسم خاني

58

رياضيات بيمه عمر

دكتر غدير مهدوي

59

ساختارهاي دارايي براي بيمه گران

ثريا چرخچي

60

شرايط زمين و عدم قطعيت آن : رويكرد مديريت ريسك

دكتر حسين صادقي- مهدي فتحي

61

احمد فرهاني رضا خاني گياشي

62

شناخت پديده بيمه بانك در دنيا و ابعاد مختلف آن

دكتر علي حسن زاده دكتر كامبيز پيكارجو

63

طرح هاي تجاري بيمه خرد

آرزو بيگلري

64

فرهنگ تخصصي واژگان بيمه

دكتر كامبيز پيكارجو-  ليلا حسين زاده

65

کتاب ريسک

خسرو صبری دشتی

66

كتاب علمي- كاربردي بيمه آتش سوزي(بازاريابي- بيمه نامه - خسارت)

علي اكبر پارسا

67

مباني رياضيات اكچوئرال جلد اول

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني

68

مباني رياضيات اكچوئرال جلد دوم

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني

69

مباني علمي و نظري بيمه‌هاي اموال

آيت كريمي

70

مباني مديريت ريسك و نظارت بر توانگري مالي در شركتهاي بيمه

دكتر بهنام شهريار

71

مباني مطالعات اكچوئرال

دكتر غدير مهدوي- كيوان اسمعيلي

72

مباني نرخ گذاري(آماده سازي داده ها)- جلد اول

محسن قره خاني- فاطمه نصيري- ريحانه عظيمي سجادي- حميد رضا نورعليزاده- محمد صادق زارع

73

مباني نرخ گذاري(مباني پيشرفته و ضمائم )- جلد سوم

محسن قره خاني-فاطمه نصيري-ريحانه عظيمي سجادي-حميد رضا نورعليزاده-محمد صادق زارع

74

مباني نرخ گذاري(محاسبات نرخ گذاري)- جلد دوم

محسن قره خاني- فاطمه نصيري- ريحانه عظيمي سجادي-حميد رضا نورعليزاده- محمد صادق زارع

75

مباني نظري و عملي بيمه

دكترعبدالناصرهمتي- دكترعلي‌دهقاني

76

مجموعه قراردادها و بيمه نامه هاي بازرگاني

محمد رضا تقوايي منصور ده نمكي

77

مجموعه مقالات هجدهمين همايش ملي و چهارمين همايش بين المللي بيمه و توسعه

پژوهشكده بيمه

78

مجموعه مقالات همايش ملي ارزيابي اكچوئري در صندوق هاي بازنشستگي ايران

مؤسسه آموزشي عالي بيمه اكو

79

مجموعه مقررات اداري و استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران

مجتبي نادري

80

مدل هاي اكچوئري(جلد اول)

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني با همكاري سميه نماينده

81

مدل هاي اكچوئري( جلد دوم)

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني- سميه نماينده

82

مدل هاي اكچوئري( جلدسوم)

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني- سميه نماينده

83

مديريت در شركت هاي بيمه ، هست ها و بايد ها

رضا اكبر زاده

84

معرفي بيمه اتكايي

نوشين تقي ختايي

85

مقالات نوزدهمين همايش ملي و پنجمين همايش بين المللي بيمه و توسعه

پژوهشكده بيمه

86

مقدمه اي بر بيمه هاي مهندسي

مصطفي نوري

87

مقررات مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه

نیما مؤمنی‌زاده - کریستین جانفزا-  منصور تفنگدار - صادق گنج‌خانلو

88

نظارت مبتني بر ريسك

علي شكري

89

نقش اكچوئر در بيمه

مهدي نمن الحسيني

90

نقش انجمن صنعت بيمه

نادره شريعتمداري- هستي تبريزي

91

نقش پذيرشگر بيمه در عمليات بيمه اي

غلامعلي ثبات

92

هيچ چيز ناممكن نيست-چاپ دوم

دكتر غدير مهدوي-  الهام محمدي زرين- مهندس مهدي فتح الهي

93

رياضيات مالي (راهنماي علمي اكچوئرها و فعالان حرفه هاي تجاري)

دكتر محمد جلوداري ممقاني-تقي قديري - عادل قنبرپور

94

رياضيات اكچوئري براي ريسك هاي احتمالي عمر

سعيد قاسم خاني - هادي قرباني

95

حل مسائل كتاب تئوري بهره و احتمالات مرگ و مير

دكتررضاافقي-فاطمه عطاطلب

96

راهنماي بيمه هاي اتكايي

دكتر مهدي رياحي فر

97

مديريت عمليات بيمه

دكتر نادر مظلومي-آزاده حسن تهراني نژاد

98

مدل هاي خطي تعميم يافته براي داده هاي بيمه اي

جواد كابوسي

99

بيمه سلامت انفرادي

دكتر عليرضا دقيقي اصلي ولي اله نظمي شرامين

100

حسابداري شركتهاي بيمه - جلد اول

دكتر لطيف حنيفه زاده

101

حسابداري شركتهاي بيمه - جلد دوم

دكتر لطيف حنيفه زاده

102

روانشناسي ريسك

پروانه فخيم قاسم زاده - مهتاب صالحي

103

مباني تحليل ريسك[با نگرش تصميم سازي و دانش محور]

محمد عاملي - حميدرضا علي محمدي

104

روش هاي جايگزين انتقال ريسك

محمد حسن هادي اصل سراي

105

نرخنامه مشورتي بيمه هاي بازرگاني سال 1393(جلد اول:بيمه هاي اموال و مسئوليت)

پژوهشكده بيمه

106

نرخنامه مشورتي بيمه هاي بازرگاني سال 1393(جلددوم:بيمه هاي اشخاص)

پژوهشكده بيمه

107

بيمه هاي مهندسي

دكتر علي دهقاني-نادره سميع دارياني-سمانه عزيز نصيري

108

نياز هاي امروز ، چالش هاي فردا(مديريت ريسك سياسي بين المللي)

مجتبي ملائي - بهمن منتي

109

جنبه هاي حقوقي بيمه هاي عمر/جلد اول

سيد محمد رضا حسيني

110

جنبه هاي حقوقي بيمه هاي عمر/جلد دوم

سيد محمد رضا حسيني

111

جنبه هاي حقوقي بيمه هاي عمر/جلد سوم

سيد محمد رضا حسيني

112

 مباني بيمه

دكتر شروين غفاري - نازنين جديدي-علي زين ساز

113

 بيمه ساخت(احداث)/جلد اول

علي اكبر ريسه

114

 بيمه ساخت(احداث)/جلد دوم

علي اكبر ريسه

115

برنامه ريزي  بيمه عمر

محمدرضا مهديار اسماعيلي

116

دانستني هاي بيمه درمان(در جهت ارزيابي خسارت هزينه هاي دندانپزشكي)

دكتر رامش يزداني

117

مباني فني در مؤسسات بيمه

دكتر غلامحسين جباري

118

روش هاي محاسباتي هوشمند در صنعت بيمه: نظريه و كاربرد-جلد اول

دكتر محسن قرهخاني-فاطمه نصيري-زينب صامعي-سمانه عزيز نصيري

119

روش هاي محاسباتي هوشمند در صنعت بيمه: نظريه و كاربرد-جلددوم

دكتر محسن قرهخاني-فاطمه نصيري-زينب صامعي-سمانه عزيز نصيري-مريم ابوالقاسمي

120

ارزيابان خسارت بيمه اي

حسن رضا عباسيان فر-بهروز بستگاني

121

مباحث تكميلي در بيمه هاي اشخاص

سيد محمد حسيني پور

122

مباني بيمه سنجي بيمه هاي حوادث -جلد اول

دكتر محسن قره خاني-فاطمه نصيري

123

مباني بيمه سنجي بيمه هاي حوادث-جلددوم

دكتر محسن قره خاني-فاطمه نصيري

124

بيمه هاي مهندسي از تئوري تا عمل-جلد اول

سيد كاظم ملكوتي-مهندس وحيد باقري تجريشي

125

بيمه هاي مهندسي از تئوري تا عمل-جلد دوم

سيد كاظم ملكوتي-مهندس وحيد باقري تجريشي

126

نظريه مخاطره اكچوئرال مدرن با استفاده از R

دكتررحيم محمودوند-دكتر فرهاد شكوهي - فاطمه سادات آل حسيني

127

كاربردهاي مدل سازي رگرسيوني در علوم اكچوئري و مالي-جلد اول

دكتر رضا افقي-رضا حاجي پور فرسنگي

128

كاربردهاي مدل سازي رگرسيوني در علوم اكچوئري و مالي-جلد دوم

دكتر رضا افقي-رضا حاجي پور فرسنگي

129

اصول بيمه و مديريت ريسك(2)-بيمه هاي زندگي و درمان و مزاياي بازنشستگي

دكتر غدير مهدوي-مجتبي عابد

130

اصول بيمه و مديريت ريسك(3)-بيمه هاي اموال و مسئوليت

دكتر غدير مهدوي-مجتبي عابد

131

مديريت ريسك و بيمه باغباني

خسرو غريبي

132

اصول، مقررات و رشته هاي بيمه جلد اول و دوم

پژوهشكده بيمه

133

ماهيت و كاربرد بيمه اتكايي

اردشير احدي

134

مديريت ريسك

دكتر يونس مظلومي - ناديا حسينعلي زاده شلماني

135

اصول بنيادي بيمه - جلد دوم

دكتر ابراهيم عباسي

136

بيمه هاي مسئوليت

دكترعلي دهقاني-سمانه عزيز نصيري-نادره سميع دارياني-دكتر عليرضا دقيقي اصلي

137

حسابداري ذخاير و اندوخته هاي مؤسسات بيمه در ايران

فرامرز روحاني

138

اصول و كليات بيمه هاي اشخاص

هادي دستباز

139

كليات بيمه

آيت كريمي

140

بيمه هاي اشخاص – چاپ پنجم

سيد محمد حسيني پور

141

بيمه هاي مهندسي از تئوري تا عمل جلد اول و دوم

سيد كاظم ملكوتي-  مهندس وحيد باقري تجريشي