Image

  بیمهنامه عمر مانده بدهکار

در این بیمهنامه، مبلغ وام دریافتی یا کل مبلغ بازپرداختی بیمهگذار به بانک یا مؤسسات قرض‌الحسنه موضوع بیمه قرار میگیرد و چنانچه فرد بیمه‌شده در طول مدت بازپرداختفوت نماید،

بیمهگر مانده اقساط وام را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام در وجهاستفادهکنندگان بیمهنامه پرداخت می­کند. 

این بیمهنامه به دو صورت صادر می­شود:

·        عمر مانده بدهکار انفرادی

·        عمر مانده بدهکار گروهی